(+48) 12 644 55 30 | (+48) 604 535 575

Loading...
Betony i zaprawy2018-01-16T11:18:35+00:00

Project Description

Oferta

 • Betony zwykłe w klasie wytrzymałości od C8/10 do C40/50 i klasie konsystencji mierzoną metodą opadu stożka S1, S2, S3, S4, S5,
 • Betony specjalne – różne rodzaje na życzenie zamawiającego,
 • Zaprawy cementowe marki od M2 do M20,
 • Zaprawy murarskie marki M10, M12, M15,
 • Mieszanki stabilizacyjne, również według receptur klienta.

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Proces produkcji podlega ciągłej kontroli przy zastosowaniu nowoczesnej techniki monitoringu przemysłowego, produkujemy zgodnie z Polską normą i specyfikacjami technicznymi.
 • Dzięki możliwości ogrzewania kruszywa i wody produkujemy również zimą.
 • Dysponujemy specjalistycznym sprzętem transportowym:
  • betonomieszarkami o pojemności 7, 8, 9, 12 m ³
  • pompami do podawania betonu o długości wysięgu 21, 28, 36, 53 m.
 • Realizujemy również indywidualne, specjalne zamówienia klientów.
 • Naszym klientom oferujemy fachowe doradztwo i kompleksową obsługę.

Przykłady występowania klas ekspozycji

UWAGA: Konkretne klasy ekspozycji należy zawsze ustalać indywidualnie dla każdego projektu

Beton projektowany

Beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami.

Parametry wymagane przez normę do złożenia prawidłowego zamówienia na beton

Wymaganie zgodności z PN-EN 206:2014 Klasa lub założona wartość konsystencji dla betonu towarowego
Klasa ekspozycji związanej z oddziaływaniem środowiska Klasa wytrzymałości na ściskanie
Maksymalny nominalny górny i dolny wymiar ziaren kruszywa Klasa gęstości lub założona gęstości w przypadku betonów lekkich lub ciężkich
Klasa zawartości chlorków

Przykład zamówienia betonu zwykłego: Beton C25/30; XC2, XF2; Dupper16; Cl 0,20; S3

Wymagania dodatkowe, które może określić specyfikujący (klient):

Specjalne rodzaje lub klasy cementu Odporność na ścieranie
Specjalne rodzaje lub klasy kruszywa Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
Właściwości wymagane w celu zapewnienia mrozoodporności Rodzaj, funkcję oraz minimalną zawartość włókien lub klasy właściwości użytkowych betonu zbrojonego włóknami. W przypadku klas właściwości użytkowych należy wyspecyfikować klasy, metody badania i kryteria.
Wymagania dotyczące temperatury mieszanki betonowej, gdy jest różna od standardowej >+5°C
Rozwój wytrzymałości Skurcz od wysychania, pełzanie, moduł sprężystości
Wydzielanie ciepła podczas hydratacji Inne wymagania techniczne (np. wymagania odnośnie uzyskania odpowiedniego wykończenia lub specjalnej metody układania)
Opóźnione wiązanie
Odporność na penetrację wody

Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe wyspecyfikowanie betonu jest klient (specyfikujący).
Specyfikujący powinien uwzględnić:

Przeznaczenie mieszanki i betonu stwardniałego Wszelkie wymagania, które mają wpływ na wyspecyfikowane wartości górnego wymiaru kruszywa, np. otulina zbrojenia, minimalny rozstaw między zbrojeniem
Warunki pielęgnacji
Wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepła)
Oddziaływanie środowiska na które będzie narażona konstrukcja Wszelkie ograniczenia dotyczące stosowania składników o ustalonej przydatności
Wszelkie wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub mechanicznej obróbki powierzchni betonu

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie

Rozwój wytrzymałości Ocena współczynnika wytrzymałości r = fcm,2/fcm,28
Szybki ≥ 0,5
Umiarkowany ≥ 0,3 do < 0,5
Wolny ≥ 0,15 do < 0,3
Bardzo wolny < 0,15

Klasy wytrzymałości na ściskanie

Beton zwykły i beton ciężki

Klasa wytrzymałości
na ściskanie
Minimalna wytrzymałość charakterystyczna
oznaczona na próbkach
walcowych
fck.cyl [N/mm2]
sześciennych
fck.cube [N/mm2]
C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C45/55 45 55
C50/60 50 60
C55/67 55 67
C60/75 60 75
C70/85 70 85
C80/95 80 95
C90/105 90 105
C100/115 100 115

Beton lekki

Klasa wytrzymałości
na ściskanie
Minimalna wytrzymałość charakterystyczna
oznaczona na próbkach
walcowych
fck.cyl [N/mm2]
sześciennych
fck.cube [N/mm2] a
LC8/9 8 9
LC12/13 12 13
LC16/18 16 18
LC20/22 20 22
LC25/28 25 28
LC30/33 30 33
LC35/38 35 38
LC40/44 40 44
LC45/50 45 50
LC50/55 50 55
LC55/60 55 60
LC60/66 60 66
LC70/77 70 77
LC80/88 80 88

a Można przyjmować inne wartości, jeżeli ustali się z wystarczającą dokładnością oraz udokumentuje zależność między tymi wartościami i odpowiednią wytrzymałością oznaczoną na walcach.

Klasy konsystencji – metody pomiaru

METODA OPADU STOŻKA
Klasa Opad stożka [mm]
S1 10-40
S2 50-90
S3 100-150
S4 160-210
S5 ≥220
METODA STOPNIA ZAGĘSZCZALNOŚCI
Klasa Stopień zagęszczalności
C0 ≥ 1,46
C1 1,45-1,26
C2 1,25-1,11
C3 1,10-1,04
C4 < 1,04
METODA ROZPŁYWU
Klasa Średnica rozpłwu [mm]
F1 ≤340
F2 350-410
F3 420-480
F4 490-550
F5 560-620
F6 ≥630
METODA ROZPŁYWU STOŻKA
Klasa Rozpłw stożka [mm]
SF1 550-650
SF2 660-750
SF3 760-850

Klasy ekspozycji (wg PN-EN 206:2014-04 i PN-B-06265:2004)

OZN.KLASY OPIS ŚRODOWISKA PRZYKŁADY WYSTĘPOWANIA KLAS EKSPOZYCJI MAX W/C MIN. KLASA BETONU MIN. ZAW. CEMENTU [kg/m3] MIN. ZAW. POWIETRZA [%]
1. Brak zagrożenia korozją lub agresją środowiska

XO

W przypadku betonów nie zawierających zbrojenia i innych elementów metalowych: Wszystkie oddziaływania środowiska z wyjątkiem przypadków występowania zamrażania/rozmrażania, ścierania lub agresji chemicznej. W przypadku betonów zbrojonych lub zawierających inne elementy metalowe: Bardzo suche

Beton wewnątrz budynków o bardzo niskiej wilgotności powietrza

C12/15
2. Korozja spowodowana karbonatyzacją

W przypadku, gdy beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe, jest narażony na kontakt z powietrzem i wilgocią, ekspozycja powinna być klasyfikowana w następujący sposób: UWAGA: Warunki wilgotnościowe dotyczą warunków w otulinie betonowej zbrojenia lub innych elementów metalowych ale w wielu przypadkach wilgotność otuliny betonowej może odzwierciedlać warunki otaczającego środowiska. W tych przypadkach klasyfikacja otaczjącego środowiska może być wystarczająca. Sytuacja gdy między betonem a jego otoczeniem istnieje jakaś bariera, nie może stanowić takiego przypadku.

XC1

Beton wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza; beton stale zanurzony w wodzie

Beton wewnątrz budynków o bardzo niskiej wilgotności powietrza

0,65 C20/25 260

XC2

Mokre, sporadycznie suche

Mokre, sporadycznie suche Powierzchnie betonu narażone na długotrwały kontakt z wodą, wiele fundamentów

0,60 C25/30 280

XC3

Umiarkowanie wilgotne

Beton wewnątrz budynków o umiarkowanej lub wysokiej wilgotności powietrza; betony na zewnątrz osłonięte przed deszczem

0,55 C30/37 280

XC4

Cyklicznie mokre i suche

Powierzchnie betonu narażone na kontakt z wodą, ale nie jak w klasie ekspozycji XC2

0,50 C30/37 300
3. Korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej

W przypadku, gdy beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe jest narażony na kontakt z wodą zawierającą chlorki, w tym sole odladzające, pochodzące z innych źródeł niż woda morska, ekspozycja powinna być klasyfikowana w następujący sposób:

XD1

Umiarkowanie wilgotne

Powierzchnie betonu narażone na działanie chlorków z powietrza

0,55 C30/37 300

XD2

Mokre, sporadycznie suche

Beton narażony na działanie wody przemysłowej zawierającej chlorki

0,55 C30/37 300

XD3

Cyklicznie mokre i suche

Elementy mostów narażone na działanie rozpylonych cieczy zawierających chlorki; nawierzchnie dróg; płyty parkingów

0,45 C35/45 320
4. Korozja spowodowana chlorkami pochodzącymi z wody morskiej

W przypadku, gdy beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe jest narażony na działanie chlorków pochodzących z wody morskiej, znajdujących się w wodzie lub powietrzu, ekspozycja powinna być klasyfikowana w następujący sposób:

XS1

Narażenie na działanie soli zawartych w powietrzu, ale nie na bezpośredni kontakt z wodą morską

Budowle zlokalizowane na wybrzeżu lub w jego pobliżu

0,50 C30/37 300

XS2

Stałe zanurzenie

Elementy budowli morskich

0,45 C35/45 320

XS3

Strefy pływów, rozbryzgów i aerozoli

Elementy budowli morskich

0,45 C35/45 340
5. Agresja spowodowana zamrażaniem/rozmrażaniem przy udziale środków odladzających lub bez ich udziału

W przypadku, gdy beton w stanie mokrym narażony jest na znaczącą agresywność cyklicznego zamrażania/rozmrażania, ekspozycja powinna być klasyfikowana w następujący sposób:

XF1

Umiarkowanie nasycone wodą bez środków odladzających

Pionowe powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie

0,55 C30/37 300

XF2

Umiarkowanie nasycone wodą ze środkami odladzającymi

Pionowe powierzchnie betonowe konstrukcji drogowych narażone na zamarzanie i działanie środków odladzających z powietrza

0,55 C25/30 300 4,0

XF3

Silnie nasycone wodą bez środków odladzających

Poziome powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie

0,50 C30/37 320 4,0

XF4

Silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską

Jezdnie dróg i mostów narażone na działanie środków odladzających; powierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na działanie aerozoli zawierających środki odladzające i zamarzanie; strefy rozbryzgów w budowlach morskich narażone na zamarzanie

0,45 C30/37 340 4,0
6. Agresja chemiczna

W przypadku, gdy beton narażony jest na agresję chemiczną gruntów naturalnych lub wody gruntowej ekspozycja powinna być klasyfikowana w następujący sposób:

XA1

Środowisko chemiczne mało agresywne

Beton narażony na kontakt z gruntem naturalnym i wodą gruntową zgodnie z Tablicą 2 normy PN-EN 206:2014-04

0,55 C30/37 300

XA2

Środowisko chemiczne średnio agresywne

0,50 C30/37 320

XA3

Środowisko chemiczne silnie agresywne

0,45 C35/45 360
7. Agresja wywołana ścieraniem (zgodnie z normą PN-B-06265:2004)

W przypadku, dgy powierzchnia betonu narażona jest na obciążenie mechaniczne, ekspozycja powinna być klasyfikowana w następujący sposób:

XM1

Umiarkowane zagrożenie ścieraniem

Posadzki i nawierzchnie eksploatowane przez pojazdy o ogumieniu pneumatycznym

0,55 C30/37 300

XM2

Silne zagrożenie ścieraniem

Posadzki i nawierzchnie eksploatowane przez pojazdy o ogumieniu pełnym oraz wózki podnośnikowe z ogumieniem elastomerowym lub na rolkach stalowych

0,55 C30/37 300

XM3

Ekstremalnie silne zagrożenie ścieraniem

Filary mostów; powierzchnie i nawierzchnie często najeżdżane przez pojazdy gąsienicowe; powierzchnie przelewów; ściany spustów i sztolni hydrotechnicznych; niecki wypadowe

0,45 C35/45 320

Powyższe materiały informacyjno-szkoleniowe betonów i zapraw, zostały udostępnione przez firmę LAFARGE i są wyłącznie jej własnością. https://www.lafarge.pl